Karta stałego klienta 2018-03-30T11:11:26+00:00

Karta stałego klienta

My stawiamy na zaufanie – Ty postaw na lojalność. To się opłaca!

Uzyskaj Kartę Stałego Klienta Estina, zbieraj punkty i wymieniaj je na produkty. Niech każdy zakup przynosi podwójną korzyść!

Każde 10 zł wydane w naszych sklepach to kolejny punkt – co najmniej jeden. Punkty możesz też uzyskać za określoną aktywność w ramach ogłaszanych przez sklepy Estina promocji. Zarejestruj się w naszym programie i już dziś zdobądź swoje pierwsze punkty!

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu jest Firma Handlowa Estina z siedzibą CHT MARYWILSKA 44, BOX P-047, BOX P-048, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
 3. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu.
 4. Lista placówek organizatora biorących udział w programie oraz przelicznik punktów zawarte są w załącznikach do regulaminu.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Karta Stałego Klienta Estina” prowadzony przez organizatora.
 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.
 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym rejestrowane są wszystkie transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.
 6. Karta klienta – karta programu Karta Stałego Klienta Estina.
 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika programu.
 9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 10. Bon rabatowy – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do otrzymania rabatu w sklepach objętych programem na towary, których wartość przekracza wartość nominalną bonu rabatowego.
 11. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła chęć uczestnictwa w programie i której wydano Kartę Stałego Klienta.
 2. Karta Stałego Klienta Estina może zostać wydana przy zakupach w sklepach organizatora przy zakupach za kwotę 100 zł w ciągu jednego miesiąca (po okazaniu paragonów) lub w ramach akcji promocyjnych i nagród w konkursach.
 3. W sklepach organizatora Karta Stałego Klienta Estina wydawana jest uczestnikom programu po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.
 4. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika.
 5. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub SMS-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych wyłącznie przez organizatora i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. Każdy uczestnik ma możliwość aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta w wybranym przez siebie sklepie uczestniczącym w programie.
 8. Karta Stałego Klienta Estina jest własnością organizatora.

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie punktów

 1. Posiadacz Karty Stałego Klienta Estina gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty kasjerce (sprzedawcy) przed wystawieniem paragonu lub faktury, sczytanie kodu lub paska z karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywa się automatycznie.
 4. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty wg przelicznika: za każde pełne 10 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 5. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 6. Punkty zgromadzone na karcie zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

§ 5. Wymiana punktów na bony rabatowe

 1. Wartość i okres ważności bonów rabatowych określa załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. W celu wymiany zgromadzonych punktów na bony rabatowe uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, powinien poinformować obsługę sklepu o chęci uzyskania bonu rabatowego w wybranym przez siebie sklepie uczestniczącym w programie.
 3. Bon rabatowy zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wybranym przez uczestnika, po okazaniu karty klienta. Dla uwiarygodnienia, kasjer może poprosić klienta o okazanie dokumentu ze zdjęciem. W programie nie będą uwzględniane karty uszkodzone lub budzące wątpliwości co do ich autentyczności.
 4. Po odebraniu bonu rabatowego z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu rabatowego ilość punktów.
 5. Bon rabatowy ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie określonym na bonie oraz w załączniku do niniejszego regulaminu.
 6. Bon rabatowy posiada swój nominał, który uprawnia do uzyskania rabatu od zakupu towarów realizowanego gotówkowo lub bezgotówkowo, w chwili realizacji bonu rabatowego w danym sklepie. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora lub e-mailem na adres: estina@estina.info.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie za pomocą informacji w sklepach objętych programem z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu, o czym poinformuje z 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pomocą ogłoszenia w sklepach organizatora. Wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonów rabatowych powinni w tym czasie wymienić na nie zgromadzone punkty.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać wymiany punktów na bon rabatowy, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2014r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu programu lojalnościowego Karty Stałego Klienta Estina

Lista placówek organizatora biorących udział w programie:

 1. Estina pasaż główny BOX P – 047 „CHT MARYWILSKA 44”,
  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
 2. Estina pasaż główny BOX P – 048 „CHT MARYWILSKA 44”,
  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa